فناوری

فناوری استفادهٔ عملی از دانش و مهارت می باشد. (وبلاگ دانش آوینو)

بستن